เกษตร

ไทยพร้อมร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับประชาชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาในการประชุม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”
เกษตรเชิงนิเวศและความปลอดภัยทางอาหาร ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหาร
ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับประชาชนบนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
หรือ BRI เป็นนโยบายสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เชื่อมโยงภูมิภาคและมีความครอบคลุมในทุกมิติ
ของการพัฒนา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม จึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อขยายความครอบคลุม
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันของภูมิภาค

เกษตร

สำหรับเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญบนระเบียงเศรษฐกิจคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในหกระเบียงเศรษฐกิจ
ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้น นับว่าทำเลที่ตั้งของประเทศไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของสมาชิกอาเซียน
ได้ทั้งทางบกและทางทะเล โดยประเทศไทยมีส่วนร่วมในข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ผ่านความตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน
และความร่วมมือด้านคมนาคม โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟจีน – ลาว – ไทย ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เฉพาะ 3 ประเทศ
ที่เชื่อมต่อกันเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกันทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านจีนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
นับว่าโครงข่ายคมนาคมภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
และการค้าระหว่างประเทศ แต่ยังหมายรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของประเทศที่อยู่บนเส้นทางดังกล่าวด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
มุ่งหวังให้การพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้ จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริม
ให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และช่วยลดความเสียหายและระยะเวลาในการขนส่ง
รวมถึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีคุณภาพสูงและปฏิบัติได้จริงนั้น
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและการหารืออย่างกว้างขวางของประเทศบนเส้นทางนี้ ที่จะต้องแสดงความมุ่งมั่น
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนพื้นฐานข้อตกลง
ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก ให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทั้งในด้านความปลอดภัย
ของผู้บริโภคและความมั่งคั่งของประชาชนในทุกประเทศตลอดเส้นทาง ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะร่วมมือกันในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน และใช้กรอบความร่วมมือ
ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไทย เพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงนิเวศ
และความปลอดภัยทางอาหาร และร่วมพัฒนาระบบเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป