โดรนเพื่อการอารักขาพืช

โดรนเพื่อการอารักขาพืช

ปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้ในหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้

เพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาค การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร ที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการนำโดรนทางการเกษตรมาสาธิตในด้านอารักขาพืช พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้โดรนสำรวจสุขภาพของพืช

โดรนเพื่อการอารักขาพืช
พร้อมกันนั้น บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จำนวน 1 เครื่อง และ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน อีก 1 เครื่อง

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และนำไปใช้ประโยชน์ฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวนทุเรียน ให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้ ที่จะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More