โซนนิงสร้างกำไรเพิ่ม โครงการ Zoning by Agri-Map

โซนนิงสร้างกำไรเพิ่ม ดำเนินโครงการ Zoning by Agri-Map

การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ Zoning by Agri-Map เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าชนิดเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม 51 จังหวัด รวมพื้นที่ 98,305 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8,985 ราย โดยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปี เป็นการเลี้ยงปลา ปลูกหม่อน และเกษตรผสมผสาน ผักสวนครัว สมุนไพร ร่วมกับการปลูกข้าว หรือไม้ผล และไม้ยืนต้น

มีพื้นที่สร้างผลผลิตสินค้าเกษตรได้แล้วร้อยละ 55 เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล หม่อน พืชอายุสั้นหรือพืชผักสวนครัว เช่น กล้วย ตะไคร้ พริก ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว มะเขือ เป็นต้น ที่เหลือยังอยู่ในช่วงทยอยเก็บเกี่ยวและยังไม่ได้รับผลผลิตเนื่องจากเป็นการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี

สามารถสร้างผลตอบแทนให้เกษตรกรได้เฉลี่ยไร่ละ 8,744 บาท มีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 3,258 บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวนาไร่ละ 2,591 บาทโซนนิงสร้างกำไรเพิ่ม ดำเนินโครงการ Zoning by Agri-Map

และเมื่อจำแนกผลกำไรตามกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพบว่า ปลา สามารถเพิ่มกำไรจากเดิมไร่ละ 1,178 บาท หม่อนไหม 2,827 บาท เกษตรผสมผสาน 2,932 บาท

ทั้งนี้ หากคิดเป็นภาพรวมโครงการทั้ง 51 จังหวัด (ไม่รวมไม้ผล ไม้ยืนต้น) สามารถทำกำไรรวม 27 ล้านบาท และคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะสามารถสร้างผลตอบแทนสุทธิได้รวมถึง 49 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการ ปี 2565 เป้าหมาย 71,735 ไร่ ภาพรวมโครงการที่ผ่านมา เกษตรกรพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ สามารถกักเก็บน้ำหรือทำเกษตรผสมผสาน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกิดรายได้เสริม และลดค่าอาหารในครัวเรือนได้

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรบางส่วน ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเต็มพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่น้อย รวมทั้งบางรายที่ยังเคยชินกับการปลูกข้าวมานาน และไม่มีทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิต.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More