แปลงใหญ่ผักปีละ 5 ล้านบาท

แปลงใหญ่ผักปีละ 5 ล้านบาท

กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในการผลิตผักปลอดภัยเพื่อจำหน่าย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ทั้งนี้จากการติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) พบว่า เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยแบบหมุนเวียนโดยได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปีงบประมาณ 2564 มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก 46 ราย พื้นที่ปลูกรวม 350 ไร่ เฉลี่ยครัวเรือนละ 7.6 ไร่

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมะเขือเปราะเจ้าพระยา

แปลงใหญ่ผักปีละ 5 ล้านบาท

ผักชีฝรั่ง ผักกวางตุ้ง โดยกลุ่มแปลงใหญ่ผักสามารถบริหารจัดการแปลงได้มีประสิทธิภาพ

จากการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีอุปกรณ์ลดต้นทุนสมัยใหม่ ในการจัดการระบบน้ำที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก การใช้พลังงานทดแทน และอุปกรณ์ในการจัดการผลผลิต อาทิ เครื่องจักรสำหรับเตรียมดิน อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน) สำหรับฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ รวมถึงระบบท่อน้ำในแปลงที่ทั่วถึง เพื่อให้พืชได้รับน้ำเพียงพอ

ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดี โดยเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักหมุนเวียน ได้แก่ กุยช่าย คะน้า มะเขือ ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง และแตงกวา เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาทต่อครัวเรือน หรือหากคิดเป็นรายได้เฉลี่ยของทั้งกลุ่มอยู่ที่ปีละ 5 ล้านบาท

ด้านการจำหน่าย ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 จำหน่ายให้พ่อค้ารับซื้อเพื่อจะส่งต่อไปจำหน่ายที่ตลาดค้าส่งจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์

รองลงมา ร้อยละ 30 สมาชิกกลุ่มได้เพิ่มมูลค่าด้วยการบรรจุผักด้วยถุงยืดอายุผัก และรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มนำไปจำหน่ายรวมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง โดยใช้รถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตสำหรับนำไปจำหน่ายต่อยังตลาดอื่น

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 พ่อค้าในท้องถิ่นมารับผลผลิตถึงสวน และนำไปจำหน่ายต่อที่ตลาดนัดในพื้นที่.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง
เกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง

ผู้เลี้ยงสุกรไทยลำบาก วอนรัฐปราบหมูเถื่อนจริงจัง ฟื้นฟู […]

Read More
สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง
เกษตร

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง

สินค้าโครงการหลวงปักธงห้าง ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจัดเป […]

Read More
กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับนอนกอดถุงโหระพา
เกษตร

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน

กำแพงเพชรผักแพง เหตุของมีน้อย แม่ค้าต้องแย่งกัน ถึงกับน […]

Read More