เร่งขยาย Q-Shop หมื่นร้านค้า

เร่งขยาย Q-Shop หมื่นร้านค้า

กรมวิชาการเกษตรมีเป้าหมายจะขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q-Shop ให้ได้ทั่วประเทศ จาก 1,800 ร้านค้า เป็น 10,000 ร้านค้า ภายในต้นปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคาเหมาะสม

พร้อมออกประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ.2565” เมื่อ 14 กันยายน 2565

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในพื้นที่

หลังจากสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมายจะตรวจประเมินและตรวจติดตามการออกหนังสือรับรองร้าน Q-Shopเร่งขยาย Q-Shop หมื่นร้านค้า

เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จึงจะจัดพิมพ์หนังสือรับรองร้าน Q-Shop เสนอผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ที่อยู่ในพื้นที่ หรือผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง และมอบหนังสือรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Q-Shop จะได้รับการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ Q-Shop เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มุ่งย […]

Read More
เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี
เกษตร

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก […]

Read More
เกษตร

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเร […]

Read More