เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตสังข์หยด

เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตสังข์หยด

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย ส่วนข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกนุ่ม…เป็นข้าวพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ 23 มิ.ย.49

ปัจจุบันมีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 19,655 ไร่ ได้ผลผลิตปีละ 7,976 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 402 กิโลกรัม และเกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4,137 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 11 อำเภอ แต่แหล่งปลูกสำคัญอยู่ใน 3 อำเภอ ควนขนุน, ปากพะยูน และป่าบอน โดยเกษตรกรจะปลูกช่วง ส.ค.-ก.ย. เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วง ม.ค.-ก.พ.

แต่มีเกษตรกรที่ได้รับ GI จำนวน 102 ราย พื้นที่ปลูกรวม 632 ไร่ และมีผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดที่ได้การรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน 6 รายเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตสังข์หยด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง GI ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 29 ราย ที่นำเทคโนโลยีเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยมาใช้ในการผลิตข้าว เปรียบเทียบกับเกษตรกร 33 ราย ที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว ในพื้นที่ อ.ควนขนุน อ.ปากพะยูน และอำเภอเมือง

พบว่า เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น สามารถให้เมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยกระจายทั่วถึงพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งสามารถควบคุมปริมาณการใช้และประหยัดเวลา

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More