หนุน เกษตรกรปลูก ‘ถั่วเหลือง’

เกษตร

หนุน เกษตรกรปลูก ‘ถั่วเหลือง’ พืชเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ถั่วเหลือง” นับเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองและความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579)
โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเป็น 2.5 ล้านไร่ ในปี 2579 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เกษตร
ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/photos/bean-white-kong-backup-status-3959492/

และยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่
และพื้นที่ปลูกหลังนา เพื่อการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาด

ปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด มีประมาณ 88,563 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ (พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 104,193 ไร่ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)
แบ่งเป็นถั่วเหลืองรุ่น 1ปลูกช่วงพฤษภาคม – ตุลาคม พื้นที่ปลูกประมาณ 46,960 ไร่ และถั่วเหลืองรุ่น 2
เริ่มปลูกช่วงพฤศจิกายน – เมษายนของปีถัดไป พื้นที่ปลูกประมาณ 41,603 ไร่ ซึ่งแหล่งปลูกสำคัญ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียงรายกำแพงเพชร สุโขทัย แพร่ และเชียงใหม่
ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิต
ในลักษณะแปลงใหญ่ โดยดำเนินการผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่ง สศท.1 ได้ติดตามสถานการณ์
การผลิตถั่วเหลืองรุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2562/63 ของสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถั่วเหลืองขนาดใหญ่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2517 ปัจจุบันมีสมาชิก 400 ราย
พื้นที่ปลูกประมาณ 1,000 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีต้นทุนการผลิตรวมจนถึงเก็บเกี่ยว
เฉลี่ย 4,452 บาท/ไร่/รอบการผลิต ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 120 วัน ผลผลิตรวมประมาณ
245 ตัน/รอบการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 245 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลตอบแทน 4,532 บาท/ไร่/รอบการผลิต
ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 13% อยู่ที่ 18.50 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ มีนาคม 2564)
ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 45 เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์
โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวและตากเองก่อนส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 32 ส่งจำหน่ายพ่อค้ารายย่อย
ลักษณะเช่นเดียวกับจำหน่ายให้กับสหกรณ์ คือ เก็บเกี่ยวและตากเองก่อนส่งจำหน่าย ส่วนร้อยละ 23
ส่งจำหน่ายพ่อค้ารายใหญ่ในจังหวัดที่มารับซื้อถึงไร่นาเท่านั้น โดยพ่อค้าจะต้องมีเครื่องนวดเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและตามความต้องการของพืช เพื่อให้ใช้ในปริมาณและในระยะเวลาที่เหมาะสม
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนผ่านกลุ่มแปลงใหญ่หรือสหกรณ์การเกษตร
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร เช่น การลดความชื้นผลผลิตและมีการคัดเกรด
ผลผลิตเพื่อให้มีการขายผลผลิตที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลือง เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ปลูกเพียง 4 เดือน
ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ให้ผลผลิตสูง รวมถึงตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง นอกจากนี้
ถั่วเหลืองยังเป็นพืชที่ช่วยบำรุงคุณภาพดินอีกด้วย หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตถั่วเหลือง
ภาคเหนือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.1 โทร.0 5312 1318 อีเมล [email protected]

เกษตร

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร”

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร” ชูกาแฟ […]

Read More
เกษตร

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน แถมร […]

Read More
ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใส่หน่อไม้เด็ดสุด
เกษตร

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใ […]

Read More