เกษตร

สินค้าเกษตร นครกว่างโจ!

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
สรุปข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรในจีน ประจำสัปดาห์
ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
๑. เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ในจีน www.guojiguoshu.com น าเสนอข่าวหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยในจังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวการลงพื้นที่และตรวจล้งทุเรียนไทยที่ส่งออกไปจีน โดยพบล้งในพื้นที่ ๓ แห่ง
มีทุเรียนอ่อนซึ่งมีเนื้อแป้งยังไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทุเรียน โดยล้งดังกล่าวได้ถูกตักเตือน
และเสียค่าปรับ นอกจากนี้ สื่อได้นำเสนอว่ามีกลุ่มที่แอบเก็บทุเรียนที่ยังไม่สุกในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมา
จำหน่ายและส่งไปยังต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ตระหนักในความสำคัญของคุณภาพและ
ชื่อเสียงของทุเรียนไทยในต่างประเทศ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนและดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เข้มงวด

เกษตร

๒. เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ State Council ของจีนได้ออกสมุดปกขาว “ Poverty Alleviation:
China’s Experience and Contribution” เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อบันทึกเส้นทางการต่อสู้เพื่อกำจัดความยากจน
ของจีน แบ่งปันประสบการณ์และมาตรการที่จีนดำเนินการเพื่อภารกิจดังกล่าว ซึ่งประสบการณ์ของจีนแสดงให้เห็นความ
กล้าหาญ มีวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นที่จะเผชิญกับความท้าทาย เอกสารดังกล่าวได้เปิดเผยว่า
จีนให้การสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างหลักประกันทางการเงินที่เข้มแข็งเพื่อเอาชนะความยากจน มีการลงทุนจาก
รัฐบาลส่วนกลาง มณฑล ท้องถิ่นทั้งสิ้นกว่า ๒๔๔.๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ จีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่นๆ เพื่อลดความยากจน

๓. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานต่อต้านการลักลอบนำเข้าของศุลกากรจ้านเจียง มณฑล
กวางตุ้ง ได้ดำเนินการจับกุมกลุ่มลักลอบนำเข้าสินค้าแช่แข็งทำการยึดสินค้าเนื้อวัว สเต็ก และเนื้อแกะ ซึ่งเป็นสินค้า
มูลค่าสูงจำนวน ๑๕๐ ตัน พร้อมทำลายโกดังเก็บสินค้า ๓ แห่งซึ่งต้องสงสัยว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้า จุดขนถ่ายสินค้า
๑ แห่ง และยึดพาหนะ สินค้าที่ทำการลักลอบถูกส่งมายังฮ่องกงและส่งต่อมายังกลุ่มผู้ลักลอบดังกล่าวมาที่เมืองกว่างโจว
ตงก่วน และฝอซาน เพื่อเข้าโกดังแลจำหน่ายต่อไป

๔. ตามที่ศุลกากรจีนได้มีประกาศอนุญาติให้นำเข้าโคเนื้อเพื่อการเชือดของประเทศลาวที่ตรงตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยการนำเข้ามาต้องจากพื้นที่เขตปลอดการระบาดของโรค
ปากและเท้าเปื่อย ณ เมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา ของ สปป.ลาว ขณะนี้ลาวเตรียมการส่งออกโคมีชีวิตมายังจีนจำนวน
๓,๐๐๐ ตัว โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการจัดพิธี ณ เมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา เพื่อส่งโคมีชีวิตจำนวน
๓,๐๐๐ ตัวซึ่งทำการขุนเรียบร้อยแล้วในฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อที่กำหนด เข้าสถานที่กักกันในเขตพื้นที่ปลอดโรคเป็นเวลา ๓๐ วัน
(๒๖มีนาคม – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) หากไม่มีประเด็นปัญหา ครั้งนี้จะเป็นการส่งออกโคมีชีวิตไปยังจีนอย่างเป็นทางการ
ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.moac.go.th/foreignagri-news-files-431191791117