รับมือโควิดระลอกใหม่ ชู BCGโมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน77จังหวัด

“เฉลิมชัย”เร่งเครื่อง “ยุทธศาสตร์ที่5”รับมือโควิดระลอกใหม่ ตั้ง “อลงกรณ์”ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Farming)ชูBCGโมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน77จังหวัด

 

ผนึก4ภาคีขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง(Urban Farming)ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(7เม.ย)ว่า ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่5อีกแนวรุกหนึ่งคือ “ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา”โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง”


โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานทำหน้าที่พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศเป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤติโควิด19 ระลอกใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการได้แก่
1. พัฒนาเกษตรในเมือง
2.เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซและพีเอ็ม2.5
4.ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมืองและ
5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดลBCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

นายอลงกรณ์กล่าวว่า นับเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายคู่ขนานไปกับ
การพัฒนาภาคเกษตรในชนบท อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤตโดวิด19และเตรียมความพร้อมของประเทศหลังยุคโควิด19 จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดของทั้งปัญหา
และโอกาส(Pain pointและGain point)สำหรับปัจจุบันและอนาคต

“การขับเคลื่อนโครงการนี้จะผนึกความร่วมมือบน5แกนหลักคือภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AIC ทั้ง77จังหวัด
เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน” นายอลงกรณ์ กล่าว

โครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้(Green City)ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม2.5ด้วยการปลูกต้นไม้1ล้านต้นและโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองที่ดร.เฉลิมชัยริเริ่มและดำเนินการประสบความสำเร็จในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมา โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน(Sustainable Agriculture)ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลักคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสานและเกษตรธรรมชาติ

สำหรับ “5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)
4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”และ
5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เกษตร

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร”

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร” ชูกาแฟ […]

Read More
เกษตร

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน แถมร […]

Read More
ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใส่หน่อไม้เด็ดสุด
เกษตร

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใ […]

Read More