รมว.เกษตรฯ สั่งปศุสัตว์เข้มงวดบังคับใช้กม.ป้องกันลักลอบ

รมว.เกษตรฯ สั่งปศุสัตว์เข้มงวดบังคับใช้กม.ป้องกันลักลอบ-นำเข้าเนื้อเถื่อน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยอาหารปลอดจากโรคและสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหน้าที่หลัก ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และกำกับดูแลสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มีกฎหมายและพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีอำนาจบังคับใช้หลายฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าเพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

ส่วนระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อาศัยอำนาจตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในการตรวจสอบเข้มงวดในการนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบ นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทย และกันการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จึงได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ โดยชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบ รายงานและดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องนั้น

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ รับข้อสั่งการได้ดำเนินงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยเป็นผลดำเนินงานสะสมในปีงบประมาณ 64-65 แล้วรวมกว่า 531 ครั้ง ปริมาณซากสัตว์รวม 1,876,099.33 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 169,194,521 บาท แบ่งเป็นกรณีมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมีการจับกุม 393 ครั้ง และกรณีไม่มีผู้กระทำความผิดเป็นการยึดทำลาย 138 ครั้ง ซึ่งเป็นผลงานปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการแล้วรวม 165 ครั้ง เป็นปริมาณซากสัตว์ 656,016 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 53,550,966 บาท

ทั้งนี้ เป็นกรณีมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมีการจับกุม 113 ครั้ง และกรณีไม่มีผู้กระทำความผิดเป็นการยึดทำลาย 52 ครั้ง และผลงานในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 366 ครั้ง เป็นปริมาณซากสัตว์ทั้งหมด 1,220,082.93 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวม 115,643,555 บาท โดยเป็นกรณีมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมีการจับกุม 280 ครั้ง และกรณีไม่มีผู้กระทำความผิดเป็นการยึดทำลาย 86 ครั้ง

จากการดำเนินงานสะสมในปีงบ 2564-2565 นั้น กรมปศุสัตว์ ได้ทำลายซากสัตว์รวมสะสมแล้วกว่าจำนวน 334,693 กิโลกรัม (ปีงบ 65 จำนวน 241,594 กิโลกรัมและปีงบ 64 จำนวน 93,099 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่าของกลางรวมสะสมกว่า 21,891,215 บาท (ปีงบ 65 มูลค่า 17,841,005 บาท และปีงบ 64 มูลค่า 4,050,210 บาท)

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบคุมเข้ม จับกุม ยึดทำลายแหล่งเนื้อเถื่อน ป้องกันการนำเข้า ลักลอบ นำผ่าน หรือเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมาย และลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลักลอบ และคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ ให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

ขอบคุณแหล่งที่มา : ryt9.com


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More