เกษตร

รมช.มนัญญา Kick off ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร จ.พิษณุโลก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick Off
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ตำบลวังนำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วม ว่า

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายผลการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ
เป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด
ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดย จ.พิษณุโลก มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 สหกรณ์ พื้นที่ปลูกรวม 10 ไร่
สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 40 คน ได้แก่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่ปลูก 5 ไร่
และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อ.วังทอง พื้นที่ปลูก 5 ไร่ ซึ่งจะมีการขยายผลในปีต่อไปหากผู้รับซื้อมีความต้องการฟ้าทะลายโจร
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร สหกรณ์ละ 40,000 ต้น
รวมทั้งหมด 80,000 ต้น

เกษตร

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และผู้แทนประชาชน
ที่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ซึ่ง จ.พิษณุโลกมีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 423 ราย
และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับซื้อฟ้าทะลายโจร ระหว่าง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง จากนั้นร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร
ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ
ให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 และได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร
ในสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูง ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

เกษตร

โดยในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการจำนวน 11 จังหวัด 21 สหกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ 98 ไร่ ปี 2565
เป้าหมายจำนวน 400 ไร่ ในพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแผนส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร
ในปี 2564 เดือนสิงหาคม – กันยายน รวมทั้งสิ้น 828,500 ต้น แบ่งเป็น พันธุ์พิจิตร 4-4 จำนวน 160,040 ต้น
พันธุ์พิษณุโลก 5-4 จำนวน 108,540 ต้น พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 559,920 ต้น โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาด
โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

“กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความพร้อมของสหกรณ์
ตลอดจนสภาพดิน น้ำ ซึ่ง จ.พิษณุโลกมีความสมบูรณ์ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยวันนี้ได้มีการลงนาม mou
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อส่งวัตถุดิบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หากสามารถทำได้ดีผลเป็นที่น่าพอใจ

อนาคตจะขยายไปปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษสำคัญตัวอื่น ๆ ต่อไป เพื่อส่งออกสร้างรายได้ และใช้เทคโนโลยีผสมผสาน
โดยการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร” รมช.มนัญญา กล่าว