เกษตร

“รมช. มนัญญา” เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธี
เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
ของจังหวัดพิจิตร ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดี
และเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์
ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน ในการรวบรวม จัดเก็บ แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรในระดับพื้นที่

การจัดหาตลาดโดยการจัดทำโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ถือเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการบริโภค
จากขบวนการสหกรณ์สู่สมาชิกและผู้บริโภค มีการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์
ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรสมาชิก ที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย

เกษตร

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธสินค้าของกลุ่มอาชีพ
ในสังกัดสหกรณ์และเยี่ยมชมบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพิจิตร พร้อมพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งในจังหวัดพิจิตรมีผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 52 ราย ซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินจัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยว
กับเทคโนโลยีการเกษตร ช่องทางการจัดจำหน่าย แหล่งเงินทุน การแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้า มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้ รวมทั้งจัดการศึกษาดูงาน จัดทำแผนการผลิต
การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการเกษตร จัดการระบบน้ำ เกษตรอัจฉริยะ การควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำ
รวมทั้งมีการแนะนำให้ความรู้และส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย

สำหรับสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2517 ดำเนินการมาแล้ว 47 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 1,243 คน
มีทุนเรือนหุ้น 27.5 ล้านบาท มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 47.3 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจในหลายด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและการแปรรูปข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2563 ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า จำหน่ายสินค้าประเภท ข้าว กาแฟ สินค้าอุปโภคบริโภค
เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรรี่ กาแฟเขาทะลุ น้ำมันพืช น้ำปลาร้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพสังกัดสังกัดสหกรณ์ ที่มาเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นสินค้าของสหกรณ์เอง

เกษตร

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์นั้น ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบร้านค้าของสหกรณ์
ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพสดใหม่จากฟาร์มที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อการบริโภค
เป็นจุดรวบรวมสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และสินค้าของเกษตรกร
ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร รวมเป็นศูนย์รวบรวม
และจำหน่ายสินค้าผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาประหยัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีได้มากขึ้นอีกด้วย