เกษตร

“รมช.มนัญญา” หนุนปล่อยแตนเบียนต่อเนื่อง ป้องกันศัตรูมะพร้าว จ.สุราษฎร์ธานี

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
มะพร้าวแปลงใหญ่ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 5,018,161.08 ไร่ คิดเป็น 62.13 ของพื้นที่จังหวัด มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
คือ ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1,365,586 ไร่ มะพร้าว จำนวน 81,550 ไร่ ทุเรียน จำนวน 81,550 ไร่ โดยอำเภอเกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่ใช้
เพื่อการเกษตรมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำสวนมะพร้าวประมาณ 28,245 ไร่ จำนวน 1,883 ครัวเรือน

เกษตร

ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรทำสวนมะพร้าวประสบปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2555
กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณจากกองทุนวิจัย จึงได้เริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่ระบาดของแมลงดำหนาม และจัดทำแผนที่การระบาด
ต่อมาได้ดำเนินการเลี้ยงและปล่อยแตน แมลงดำหนาม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกาะสมุย
ปัจจุบันในพื้นที่สามารถดำเนินการเลี้ยงแตนเบียนได้เอง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอำเภอเกาะสมุยขึ้น ซึ่งการจากดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ส่งผลให้การระบาดของแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ด้วงแรด
และด้วงงวงลดน้อยลง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว

เกษตร

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวนี้ มีจุดเด่นในการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ เช่น การปลูกกล้วยน้ำว้า ไผ่
และพริกไทย ร่วมกับปลูกต้นมะพร้าว โดยมีนายวิศาล บรมธนรัตน์ เป็นประธานศูนย์ฯ โดยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 5 ไร่ ผลผลิต 1,584 กิโลกรัมต่อไร่
สมาชิก 51 ราย ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

จากนั้น รมช.มนัญญา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ของกรมวิชาการเกษตร และร่วมปล่อยแตนเบียนเพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว มอบใบรับมองมาตรฐานสินค้า GAP พืช และพืชอินทรีย์
ตลอดจนมอบชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกร