เกษตร

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสวนทุเรียน GAP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองม่วง

18 ธ.ค. 2564 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วงบ้านคลองม่วง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา โดยเยี่ยมชมสวนทุเรียนและน้อยหน่าตัวอย่าง ของนางละมัย อินทร์ยิ้ม ณ ต.คลองม่วง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสวนขนาดเล็กแบบผสมผสานพืชเศรษฐกิจหลัก

เกษตร

ซึ่งทุเรียนในอำเภอปากช่องมีมากกว่า 2,500 ไร่ และให้ผลแล้วกว่า 1,000 ไร่ สำหรับตำบลคลองม่วง
มีเกษตรกรรวมกลุ่มปลูกทุเรียน สมาชิก 32 ราย พื้นที่ 650 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP 18 ราย
รายได้ไร่ละ 80,000 บาท/ปี รายได้ 800,000 บาท/คน ผลผลิตออกช่วงเดือน มิ.ย – ก.ค.
เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 95% และอีก 5% เป็นทุเรียนพื้นเมือง รวมทั้งสมาชิกได้ปลูกมะม่วง
น้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย/พันธุ์เพ็ชรปากช่อง มะยงชิด แก้วมังกร ผ่านมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GI
(พืชแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่) และสมาชิกฯ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเผยแผ่ความรู้
และส่งเสริมด้านการตลาด และจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต่อไป

เกษตร

สำหรับอำเภอปากช่องมีครัวเรือนเกษตรกร 12,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร
แบ่งเป็นข้าวโพดเลีเยงสัตว์ 200,000 ไร่ มันสำปะหลัง 85,200 ไร่ ไม้ผล 32,000 ไร่ และพืชผักอื่นๆ

“ทุเรียนปากช่องมีเอกลักษณ์ รสชาติดี ซึ่งขอชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่มีความตั้งใจไม่ใช้สารเคมีในการปลูก
สำหรับปากช่องเป็นพื้นที่ใหม่ สมาชิกยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากจึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เชื่อว่ารสชาติของทุเรียนปากช่องไม่แพ้ที่ใด
หากการส่งเสริมและพัฒนา จะทำให้ยกระดับการปลูกทุเรียนและสามารถแข่งขันในตลาดได้
ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพราะทุเรียน เป็นไม้ผลที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ”
นางสาวมนัญญา กล่าว