เกษตร

รมช.มนัญญา ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดเก็บพืชผลไว้รอราคาและเพื่อแปรรูป

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรประจำอำเภอ
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่
ให้การต้อนรับ ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด บ้านกอก ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อ
จัดหาและก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการจัดเก็บพืชผลไว้รอราคาและเพื่อแปรรูป รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
เพื่อการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา
เป็นแหล่งการเพาะปลูกที่สำคัญ ดังนั้น การได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ในการดำเนินธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด ได้ขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง
โดยได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

เกษตร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สหกรณ์เกษตรสารภีโชคชัยได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (พ.ร.ก.เงินกู้โควิด -19 พ.ศ.2563)
จำนวน 4 รายการ วงเงินรวม 38,849,700 บาท ได้แก่
1) เครื่องอบลดความชื้น (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) กำลังการผลิตขนาด 300 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม
2) ลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
3) รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
4) รถไถเดินตาม ขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

“ความสมบูรณ์ของระบบสหกรณ์ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งโคราชเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์
เนื่องจากสหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถนำนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สมาชิกจึงมีความเข็มแข็งไปด้วย สำหรับโรงอบนั้น
มีความสำคัญ ซึ่งสหกรณ์สามารถใช้ประโยชน์ โดยนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าเครื่องอบลดปริมาณความชื้นลงตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อเก็บรักษาผลผลิตไว้รอการจำหน่าย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรด้วย” รมช.มนัญญา กล่าว

สำหรับสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 3,594 ราย
ทุนดำเนินงาน 720.073 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 285 ล้านบาท ทุนสำรอง 79 ล้านบาท สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง มีปริมาณรับซื้อข้าวโพด (ต.ค.- 16 ธ.ค.64) จำนวน 3,472,985 กิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่า 35,006,259 บาท

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่ตัวแทน จำนวน 200 ชุด
และเป็นประธานเปิดผ้าแพรตลาดกลางสินค้าเกษตรสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมกระบวนการรวบรวมและอบลดความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเครื่องอบลดความชื้น ตลอดจนเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรรุ่นใหม่
ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรลับบ้านฯ อาทิ พุทราสามรส พุทรานมสด มะพร้อมน้ำหอม เป็นต้น