เกษตร

รมช.มนัญญา นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร

‘รมช.มนัญญา’ นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจรแห่งแรก ณ สหกรณ์บรรพตพิสัย แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
พร้อมส่งเสริมเกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรไทยมากขึ้น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร
ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ว่า ตามที่ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้

เกษตร
โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร อาทิ การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาด ตลอดจนให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาและยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต
โดยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร
เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความต้องการของตลาดสูง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 27 ราย พื้นที่ปลูกใน ต.บ้านแดน 7 ไร่
และ ต.บึงปลาทู 7 ไร่ สหกรณ์ฯ ทำหน้าที่รวบรวมและแปรรูป โดยจัดสรรแปลงสหกรณ์ (แปลงกลาง) ควบคุมการปลูกแบบอินทรีย์
ใช้ระบบสหกรณ์ และให้ความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดสรรแนวเขตรอบแปลงป้องกันละออง สารเคมี
ควบคุมคุณภาพสระน้ำของสหกรณ์ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวรอบแรก 3 – 4 เดือน มีผลผลิตจำนวน 14,164 กก. มูลค่า 169,968 บาท
(ปี 2563/2564) โดยรวบรวมและคัดคุณภาพพร้อมอบแห้ง นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังรับซื้อฟ้าทะลายโจรสดจากสมาชิก
รวมทั้งจัดหาตลาด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “เจลแอลกอฮอลล้างมือฟ้าทะลายโจร” สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และขาดตลาด
โดยพบว่ามีสารสำคัญชนิดหนึ่ง คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์ สรรพคุณช่วยลดไข้ บรรเทาหวัด เจ็บคอ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ
จึงต้องการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมากขึ้น โดยใช้ระบบสหกรณ์
อีกทั้งยังสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทุกครัวเรือน อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้นำร่องที่นี่เป็นแห่งแรก และจะขยายโครงการไปทั่วประเทศ
ส่งเสริมให้เป็นสมุนไพรประจำบ้าน และที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และสอนวิธีการปลูก การดูแลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร” รมช.มนัญญา กล่าว

เกษตร

นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัยมีปริมาณธุรกิจแปรรูปดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย 82.86 % และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
มีศักยภาพด้านการรวบรวมและแปรรูป และมีมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.38 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,171 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในอำเภอบรรพตพิสัย

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์
อาทิ นิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 116 คน และโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
1) สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด
2) สหกรณ์เพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด และ
3) สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด.