เกษตร

“รมช.มนัญญา” ตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.พิษณุโลก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวฉันทนา คงนคร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมวิชาการเกษตรได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร ด้านวิจัย พัฒนาการผลิตพืช
รวมถึงทดสอบเทคโนโลยีการเกษตร และการแก้ปัญหาของเกษตรกร งานด้านพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
เกษตรอินทรีย์ และเป็นหน่วยรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม

เกษตร

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 มีกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์
รวมทั้งตรวจเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด
ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ผักและผลไม้ส่วนใหญ่ที่สุ่มตรวจ
ได้แก่ มะม่วง ลำไย พริก ส้มโอ ส้ม หอมแบ่ง มะยงชิด ส้มโอ และ มะเขือ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ได้จำนวน 202 ชนิดสาร ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งผลการตรวจสารพิษตกค้างจากแปลง GAP และการตรวจเพื่อเฝ้าระวัง
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ ที่ตรวจพบต้องมีปริมาณการตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

เกษตร

จากนั้น รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้การรับรองตามมาตรฐานสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ
(International Seed Testing Association; ISTA) เมื่อปี 2560 ที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์ตรวจรับรองแบบเบ็ดเสร็จ
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
และมีแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย
รักษาความเป็นผู้นำต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค ตลอดจนเกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างเพียงพอ

“เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตพืช เป็นต้นน้ำของการผลิตที่ทำให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี
จึงได้มอบแนวทางการดำเนินงานโดยให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 แสดงศักยภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์
หรือพันธุ์ที่โดดเด่นตามภูมิภาค เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะเป็นลูกผสมเปิด
สามารถเก็บพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ต่อได้ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช” รมช.มนัญญา กล่าว