เกษตร

รมช.ประภัตร ลุยถิ่นดอนเจดีย์ – อู่ทอง สุพรรณบุรี

(วันที่ 18 มิถุนายน 2564) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่อาคารสถิตย์ยุทธการ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี – สกิน
(Lumpk Skin Disesae) พร้อมสาธิตฉีควัคซีน (LSDV) ในโค – กระบือ จังหวัดสุพรรณบุรี
และมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง และหญ้าแห้งอาหารสัตว์
ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม

เกษตร

“ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังพิจารณาดำเนินการของบกลาง และจะนำเข้าครม. ในวันอังคารนี้
เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีงบประมาณ ในการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 8 ล้านโด๊ส และสั่งซื้อยารักษาสัตว์ตามอาการ มุ้งสีฟ้า
ยากำจัดแมลงดูดเลือด และอื่นๆ อีกนับสิบรายการเพื่อใช้ในการควบคุมโรคลัมปี – สกิน นอกจากนี้
ในส่วนของผลการหารือประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์กับกรมบัญชีกลางสรุปว่า จะเพิ่มค่าชดเชยรายได้ให้เกษตรกร
โดยเตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและปลัดกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงระเบียบต่อไป” รมช.ประภัตรกล่าว

เกษตร

สำหรับอัตราเงินชดเชยโคอายุน้อยกว่า 6 เดือน เดิม 6,000 บาทต่อตัวจะเพิ่มเป็น 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี
เดิม 12,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 22,000 บาท อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 16,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 29,000 บาท
และอายุมากกว่า 2 ปี เดิม 20,000 บาทต่อตัว จะเพิ่มเป็น 35,000 บาท ส่วนกระบืออายุน้อยกว่า 6 เดือน
เดิม 8,000 บาทต่อตัวจะเพิ่มเป็น 16,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เดิม 14,000 บาทต่อตัว เป็น 25,000 บาท
อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี เดิม 18,000 บาทต่อตัว เป็น 34,000 บาทต่อตัว และอายุมากกว่า 2 ปี เดิม 22,000 บาท
ต่อตัว เป็น 41,000 บาท โดยเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและประกาศของกรมปศุสัตว์
นอกจากนี้ยังจะให้เพิ่มการชดเชยจากเดิมให้ให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว
จะปรับเป็น 5-6 ตัวต่อราย

เกษตร

นอกจากนี้ รมช.ประภัตรยังได้แนะนำโครงการประกันโค – กระบือ ของกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
โดยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท จ่ายทั้งสิ้น 4 เดือน คุ้มครองการตายทุกกรณี จ่ายเงิน 30000 บาทต่อตัว
และโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้
ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือธกส. ในพื้นที่