เกษตร

รมช.ประภัตร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำปรับปรุงพันธุ์ข้าว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร และคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการทำ mou กับกรมการข้าว
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสร้างประโยชน์ให้ภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกัน
ในการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเด่นจากกรมการข้าว จำนวน 5 สายพันธุ์ มาปรับปรุงพันธุ์
ด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ และเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูข้าว
เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายให้กับเกษตรกร
ซึ่งกรมการข้าวจะเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้นโยบาย กฏ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน
โดยอยู่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออน เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย”
มีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ด้วยงบดำเนินการกว่า 2 ล้านบาท

เกษตร

สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
1.ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว 5 สายพันธุ์ ด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของกรมการข้าว 1 ครั้ง
3.ปรับปรุงเเละส่งเสริมสมรรถนะระบบเครื่องเร่งอานุภาคขนาดกะทัดรัด
4.นำข้าวที่ผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์ไปทดลองปลูกในแปลงนาของกรมการข้าวทั่วประเทศ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา

“วันนี้ราคาข้าวตกต่ำ ชาวนาได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
.มีความเป็นห่วง และวิตกกังวลต่อสถานการณ์เป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการมายังกระทรวงเกษตรฯ
ให้หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการได้มาเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้
เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้กับพันธุ์ข้าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อม
ของกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับเครื่องเร่งอานุภาคขนาดกระทัดรัดนั้น จะใช้ยิงแสงลำไอออน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
โดยสามารถทำได้ครั้งละ 5000-10000 เมล็ดพันธุ์ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

ดังนั้น นอกจากจะปรับปรุงเครื่องเดิมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นขึ้นมา ตนจะหางบประมาณสำหรับสั่งซื้อเครื่องใหม่
เพิ่มอีก 1-2 เครื่อง เพื่อความรวดเร็ว และเพียงพอต่อการดำเนินงาน เพราะกระทรวงเกษตรฯ
มีความต้องการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนาทั่วประเทศ

ดังนั้น ตนต้องขอฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโครงการฯ ให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้
ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะช่วยชาวนาทั่วประเทศ
และยกระดับมาตรฐานรายได้ให้กับชาวนาอย่างแน่นอน” รมช.ประภัตร กล่าว