เกษตร

รมช.ธรรมนัส ประธานพิธีลงนาม MOU

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีลงนาม MOU
ระหว่าง ส.ป.ก. และสกพอ.พัฒนาพืชสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานและสักขีพยาน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น
ในการพัฒนาสมุนไพร ส.ป.ก. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาสมุนไพรไทย ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรไทยอย่างครบวงจรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในพื้นที่ EEC โดยจะร่วมกันพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดการ ไปจนถึงด้านการตลาด
ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่EEC อย่างยั่งยืน

เกษตร

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ตามบทบาท หน้าที่ และความชำนาญ
ของแต่ละหน่วยงาน อันได้แก่
1. การศึกษาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อปลูกพืชสมุนไพรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. สนับสนุนข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลที่ดิน รวมทั้งข้อกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมกันพิจารณาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ดำเนินการที่มีความพร้อม และ
5. ประสานเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อยอด ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจน สนับสนุนด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างครบวงจร