เกษตร

“รมช.กษ” เดินเครื่องงานวิจัยพืชสกุลกัญชาเต็มสูบ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินการ
เกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา ณ โรงเรือนทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรมวิชาการเกษตร ว่า ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชสกุลกัญชา ป้องกันเกษตรกรถูกผู้ค้าเอาเปรียบ โดยการประกาศให้เป็นเมล็ดพันธุ์
ควบคุมตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช
2) ด้านวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต
3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกพืชสกุลกัญชา และ
4) ด้านความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่องความรู้ทางวิชาการ การร่วมตรวจประเมิน และใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เกษตร

สำหรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตรในวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทั้งพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ที่เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
พร้อมเปิดตัวคู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
อีกทั้งในเรื่องขั้นตอนการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูกของประเทศ
โดยใช้ Zoning by Agri-map สำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
กรมวิชาการเกษตร กับกรมพัฒนาที่ดิน

“ในส่วนของเกษตรกรและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา สามารถติดต่อขอรับเอกสารคู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชาฯ
ได้โดยตรงที่กรมวิชาการเกษตร หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชาฯ และข้อมูลการหาพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูกของประเทศ โดยใช้ Zoning by Agri-map
ได้จากเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรที่ www.doa.go.th กรณีที่ต้องการศึกษาดูงานจากโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้โดยตรงที่กรมวิชาการเกษตร” รมช.มนัญญา กล่าว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้มีการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา ได้แก่
ด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชสกุลกัญชา เพื่อควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ปลอดจากโรคแมลง
คุณภาพสูง และตรงตามมาตรฐานสากล ด้านวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โครงการรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อุตสาหกรรม ได้รับใบอนุญาต (ปลูก) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
(โรงเรือนปลูกพืช GMOs สำนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร)
และได้เริ่มดำเนินการปลูกและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2564
2) การดำเนินการสำรวจและศึกษาพันธุ์กัญชา พบสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศจาก 187 แหล่งปลูก 39 สายพันธุ์
3) การดำเนินงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรไทยโนนมาลัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
และกลุ่มวิสาหกิจแผ่นดินเงิน แผ่นดินทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีการศึกษาทั้งในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกกลางแจ้ง
เพื่อผลิตเมล็ด (grain for oil) และช่อดอก (CBD)
4) การร่วมดำเนินงาน “โครงการปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” ณ บ้านโศกนาค ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษาให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ

ส่วนที่ 2 โครงการทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาหาพันธุ์ที่เหมาะสม
ในพื้นที่ปลูกของประเทศไทย ภายในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 38 สถานที่ ตั้งแต่ เมษายน 2564 – มีนาคม 2565
2) ดำเนินการปลูกเพื่อผลิตเมล็ด (grain for oil) และ ช่อดอก (CBD)ที่แปลงปลูกขนาด 1 ไร่/สถานที่ และโรงเรือน 1 โรงเรือน/สถานที่
3) ดำเนินการจัดหาและนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง
จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
4) เตรียมการขออนุญาตปลูกจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และ สสจ. แต่ละจังหวัด
ซึ่งยื่นขออนุญาตไปแล้ว 38 แห่ง

เกษตร

ส่วนที่ 3 การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชสกุลกัญชา การส่งเสริมและสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชสกุลกัญชา พ.ร.บ.พันธุ์พืช
และพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์กัญชง จำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์ RPF 1-4
โดยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์กัญชา จำนวน 1 พันธุ์
คือ พันธุ์อิสระ 01 โดยกรมการแพทย์และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ ยังมีในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสกุลกัญชา
1) การจัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อเป็นพื้นฐานการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ
พร้อมเผยแพร่ในเดือน กรกฎาคม 2564
2) จัดทำแผนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูกของประเทศ โดยใช้ Zoning by Agri-map
ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมพัฒนาที่ดิน
3) เผยแพร่คู่มือการผลิตพืชสกุลกัญชา และแผนที่ความเหมาะสม ให้ผู้สนใจบน เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
4) คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปลูกกัญชงเพื่อเมล็ด (grain) และประสานกับเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต
โดยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
5) การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตพืชสกุลกัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ
ส่วนด้านความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจประเมินก่อนปลูกและตรวจติดตามหลังจากได้รับอนุญาตปลูกจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

“ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมในเรื่องของพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา รวมถึงในด้านการควบคุมกำกับตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าและดูแลกำกับ “เมล็ดพันธุ์ควบคุม” พ.ร.บ.พันธุ์พืช และมีระบบการตรวจประเมินผู้ขออนุญาตปลูก
และติดตามการผลิตพืชสกุลกัญชาอย่างเคร่งครัด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว