เกษตร

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่

วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีธีระนันท์ พิจารโชติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ศรีสะเกษ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมหม่อนไหม โดยนางมยุรี ชมภูพื้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ
จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรมโดยใช้นวัตกรรมใหม่

หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้า ณ บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 ราย โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ศรีแก้ว นายวิทยา เพ็ญแจ่ม
และนายฉัตรชัย ปกครอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร

เกษตร

เกษตร

เกษตร

เกษตร