ผลการสร้างกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง

ผลการสร้างกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง

จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าที่มีมูลค่า พึ่งพาตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และมอบปัจจัยสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม มีเป้าหมายเกษตรกร 584 กลุ่ม 77 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 20 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 154 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม และชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 25 ชุมชน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงไตรมาส 3 (ต.ค.64-ส.ค.65) พบว่า การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยกรมหม่อนไหม ทำได้ครบตามเป้าหมาย หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 609.10 บาท/เดือน/ราย หรือร้อยละ 6

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 539 กลุ่ม (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 154 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทำได้ครบตามเป้าหมาย หลังเข้าร่วมโครงการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,332 บาท/เดือน/ราย หรือร้อยละ 9

 

ผลการสร้างกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง
นอกจากนี้ ยังส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น กลุ่มมีแหล่งซื้อ/แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ/ผลผลิตระหว่างกลุ่ม ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกลุ่มร่วมกัน

ส่วนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ส่งผลให้ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วเฉลี่ย 21,825 บาท/เดือน/ชุมชน ทั้งนี้ ทางชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ยังมีการแบ่งปันรายได้ไปอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนแล้ว เช่น ช่วยปลูกป่าภายในชุมชนเพื่อเพิ่มวัตถุดิบ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชุมชน ทำแนวกันไฟบริเวณป่า ทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้ปลูกพืชภายในชุมชน เป็นต้น.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

อธิบดีข้าว ชวนชาวนาสมัครโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มุ่งย […]

Read More
เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ อ.นาทวี
เกษตร

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3

เกษตรสงขลา จัดงาน Field Day ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดความรู้แก […]

Read More
เกษตร

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต

ชาวนาเฮ กรมข้าวจับมือเอกชนรับซื้อคาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเร […]

Read More