เกษตร

ปลัดเกษตรฯ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom
โดยที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ซึ่งปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64) มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 29,365 ราย
แบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ)
จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที
ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม
และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1
จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล มีผลการดำเนินงานที่ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ10,682
ราย รอบที่ 2 จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

เกษตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม 20 เกษตรทฤษฎีใหม่
ของคณะอนุกรรมการฯ 4 คณะ ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาพื้นที่ โดยได้มีการเร่งรัดดำเนินการในส่วนของการขุดสระเก็บน้ำ
ทั้งในส่วนของการปรับแก้ไขรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ การดำเนินการให้ทันเวลา
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ

2) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด มีเป้าหมายในการดําเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ตําบลต้นแบบอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ตําบล ในพื้นที่ดําเนินการ 70 จังหวัด โดยได้กําหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพประสาน
ติดตาม ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลต้นแบบด้านพัฒนาอาชีพ
และการตลาดในระดับภูมิภาค แบ่งเป็น กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือ 16 จังหวัด
กรมปศุสัตว์รับผิดชอบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบจังหวัด
ในภาคกลางและตะวันออก 22 จังหวัดและกรมประมงรับผิดขอบจังหวัดในภาคใต้ 14 จังหวัด
ทั้งนี้ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 8 ขั้นตอน คือ
(1) การคัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการขุดสระเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
(2) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดทําแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มที่คัดเลือก ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64
(3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต/การตลาด ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64
(4) กลุ่มต้นแบบเริ่มดําเนินการผลิตตามแผน ตั้งแต่ ส.ค. 64
(5) การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มต้นแบบฯ ตามแผนพัฒนา ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
(6) การส่งเสริมการจําหน่ายผลผลิต (ต.ค. – ธ.ค. 64) ทั้งผลผลิตฤดูการผลิต 1 ภายในเดือน ธ.ค. 64
เป้าหมายเพื่อการบริโภคลดรายจ่าย เหลือขายตลาดในชุมชน และการพัฒนาสู่การผลิตเพื่อจําหน่ายมากขึ้นในฤดูกาลผลิตถัดไป
(7) การผลักดันสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายใน ธ.ค. 2564 และ
(8) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

3) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามงานในพื้นที่ เร่งรัดดำเนินการติดตามผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งกำหนดแนวทางในการ ถาม-ตอบ
ข้อมูลโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของปัญหาและอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

4) คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ได้มีการติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ก.พ. – มี.ค. 64
ในพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง 35 จังหวัด จำนวน 1,661 ราย ทั้งเกษตรกร ผู้รับจ้างงาน และเจ้าหน้าที่ พบว่า
1) การส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรม หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) ทำให้การส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรมดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 13
2) ในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
และกรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากต้องดำเนินการภายหลังจากการขุดสระเก็บน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน และ
3) เกิดกระแสเงินหมุนเวียนจากการจ้างแรงงานในชุมชน และการจัดจ้างขุดสระ รวม 433 ล้านบาท

เกษตร

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้องและทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิต
สามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะนำแนวทางดังกล่าว
ไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป” ดร.ทองเปลว กล่าว