เกษตร

ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.กษ.) รุ่นที่ 78

วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78
ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud Meetings ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักต่อเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรของประเทศ
มีแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร
วมถึงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความมั่นคงภาคเกษตรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งที่จะพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูงเทียบเท่าสากล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
และเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ ประกอบกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
และรวมถึงเรื่องปัญหาโรคระบาด COVID-19 ในขณะนี้ ผู้บริหารในทุกภาคส่วน และทุกองค์กรจึงต้องมีการปรับตัว
และเตรียมความพร้อม เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

เกษตร

“กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงหลักในการดูแลการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด
จึงถูกคาดหวังจากเกษตรกร ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการผลิต การแปรรูป รวมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชน ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดังนั้น การฝึกอบรมครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และเทคนิคด้านการบริหาร รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อม
ด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ทุกท่านเป็นผู้บริหาร
ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และเมื่อรู้แล้ว
ก็สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของท่านในการพัฒนาตนเอง
ประโยชน์ของหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และประโยชน์ของประเทศและประชาชนจากการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานของท่านให้บังเกิดผลสำเร็จลุล่วงต่อไป” ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ การอมรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทั้งหมด
จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 40 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 108 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) มีความรู้การบริหารจัดการ (Management)
มีทัศนคติที่ดี (Attitude and Mindset) มีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) มีกระบวนการเครือข่าย (Network)
และระบบพันธมิตร (Partnership)