ปลัดเกษตรฯ มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 38

เกษตร

12 ต.ค. 2564 ปลัดเกษตรฯ มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย
ในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 38 เนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำให้นำความรู้และประสบการณ์
กลับมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย
ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 38 เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น
และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์
ว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (JAEC) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2526
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเกษตรไทย ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำเกษตร
โดยเรียนรู้จากการฝึกงานในฟาร์ม(on the job training) กับครอบครัวเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน
โดยตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา มีผู้นำเยาวชนเกษตรไทยผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้น 38 รุ่น เป็นจำนวนกว่า600 คน

เกษตร

สำหรับโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (รุ่น 38) จำนวน 12 ราย
ได้สำเสร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
และขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)
โดยในวันนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 38 ได้เข้าเยี่ยมคารวะรายงานผลการฝึกอบรมและรับโอวาทจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Ryoji SAKAMOTO Executive Director JAEC ผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง
ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย
ได้แก่ กรมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะด้วย

เกษตร

“ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชีย มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
มีระบบบริหารจัดการการน้ำในการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยได้
นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่สังคม 5.0 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ด้านการเกษตรและอาหาร โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ อาทิ การสร้างนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Smart Agriculture)
การพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์พืชอัจฉริยะ และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชใหม่ (Smart breeding) ฯลฯ
ประกอบกับในปัจจุบัน โลกได้ให้ ความสำคัญต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้การพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการปกป้อง อนุรักษ์ และเสริมสร้างระบบนิเวศทรัพยากรทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ซึ่งถือว่าเป็น young smart farmer
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งถ่ายทอดให้กับชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
อาทิ ทาง social media และการปฏิบัติจริงกับเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่ม young smart farmer
ให้เป็นกำลังสำคัญแก่ประเทศชาติต่อไป” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

เกษตร

ขยายผลข้าวเหนียวหอมนาคา ปูพรมชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์เอง

ขยายผลข้าวเหนียวหอมนาคา ปูพรมชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์เอง ข้ […]

Read More
เกษตร

นายกฯ กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เร่งช่วยเหลือ

นายกฯ กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เร่งช่วยเหลือบ […]

Read More
เกษตร

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “TEGH” ขายไอพีโอ 324 ล้านหุ้น

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “TEGH” ขายไอพีโอ 324 ล […]

Read More