ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการนำเข้า และส่งออกสินค้าพืช จังหวัดจันทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการนำเข้า  และส่งออกสินค้าพืชจังหวัดจันทบุรี

เกษตร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พนักงานกักพืชฯ ณ สำนักงานชั่วคราวด่านตรวจพืชจันทบุรี
พร้อมกับได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ความก้าวหน้าปัญหา – อุปสรรค
การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร จากนายชลธี นุ่มหนู
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี โอกาสนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ระบบการตรวจสอบและตัดยอดปริมาณผลผลิตทุเรียนส่งออก การใช้ใบรับรอง GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
และการอำนวยความสะดวกให้บริการด้านการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว
จากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ดูงานการตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้านำเข้า
ณ ด่านตรวจพืชจันทบุรี การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่
และที่ทำการสำนักงานปัจจุบัน ศูนย์ราชการบ้านแหลม และพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More