ชวนเกษตรกรปรึกษา “ศูนย์บริการชาวนา” ใกล้บ้าน 51

ชวนเกษตรกรปรึกษา “ศูนย์บริการชาวนา” ใกล้บ้าน 51 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาด้านข้าวให้กับเกษตรกร พร้อมเชิญชวนใช้บริการศูนย์บริการชาวนาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65 นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา และยะลา

โดยแนะนำให้ความรู้การพัฒนาการผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้ทันท่วงที หากเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการทำนาปลูกข้าว กรมการข้าวขอเชิญใช้บริการได้ที่ “ศูนย์บริการชาวนา” ใกล้บ้าน 51 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากศูนย์นี้จะเป็นคลินิกข้าวเบื้องต้นแล้ว ยังให้บริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อ ปี 2549 ณ ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 28 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 29 แห่ง รวม 57 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรที่ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวชวนเกษตรกรปรึกษา "ศูนย์บริการชาวนา" ใกล้บ้าน 51

เป็นประโยชน์ต่อชาวนาครบวงจร โดยให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนา โดยให้บริการคลินิกข้าวเบื้องต้น ตรวจวินิจฉัยปัญหาดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ ให้บริการข้อมูลการผลิต สถานการณ์ตลาด ราคา ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ เตือนภัยข้าว ถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนาโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ ความเป็นธรรมการใช้พื้นที่ดิน น้ำ เครื่องจักร อุปกรณ์

การเกษตร ปัจจัยการผลิต การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา การขอรับรองระบบการผลิต (GAP) Qseed และ Q grian โดยเกษตรกรชาวนาที่มีปัญหาข้างต้น สามารถติดต่อขอใช้บริการศูนย์บริการชาวนาได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งทั่วประเทศ.

เกษตร

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูก

เกษตรกรลาดหลุมแก้ว เรียนรู้เทคโนโลยีเพาะปลูกสมัยใหม่ในง […]

Read More
เกษตร

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้

หนุ่มก่อสร้างที่สตูล ปลูกผักในโรงเรือน ขายรายได้เดือนละ […]

Read More
เกษตร

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู

มังคุดปรังพัทลุง เกษตรกรทำออกนอกฤดู ราคากก.เกือบ 200 มั […]

Read More