คนเลี้ยงกุ้งทะเลมีเฮ ปลดล็อกเงื่อนไขขอสินเชื่อสำเร็จ

คนเลี้ยงกุ้งทะเลมีเฮ ปลดล็อกเงื่อนไขขอสินเชื่อสำเร็จ

กระทรวงเกษตรฯประสบความสำเร็จผลักดันให้ปลดล็อกเงื่อนไขขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้แล้ว หลังจากถูกมติ ครม.ล็อกคอมาเกือบ 20 ปี

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เผยว่า ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจำกัดการสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ 30 ก.ย.2546 ที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aqua culture Practice) และ CoC (Code of Conduct) เท่านั้นถึงได้รับสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้เกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้

คนเลี้ยงกุ้งทะเลมีเฮ ปลดล็อกเงื่อนไขขอสินเชื่อสำเร็จ
“ที่ผ่านมากรมประมงได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการผลักดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยื่นเสนอเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีเหตุผลว่า การรับรองเพียงมาตรฐานเดียว หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เหมาะสมเพียงพอต่อการที่จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้แล้ว กระทรวงเกษตรฯจึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ”

อธิบดีกรมประมงเผยอีกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 เมษายนที่ผ่านมา

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ โดยให้ปรับเงื่อนไขเป็น 1.การสนับสนุนด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.) และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct : CoC) หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมประมง หรือ หน่วยรับรองเอกชนที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

และ 2.ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยสามารถให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเงื่อนไขตามข้อที่ 1 และจะต้องเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าชายเลนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์เดิม.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสาร ได้ที่  : thaigoodherbal.com

เกษตร

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

อ.ส.ค.โชว์ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ชูต้นแบบทันสมัยแห่งแร […]

Read More
เกษตร

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เร่งขยายทำปศุสัตว์

“บิ๊กป้อม” เขิน ถูกเรียกนายกฯ รีบออกตัว เป็ […]

Read More
เกษตร

“เฉลิมชัย” เปิดงานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

“เฉลิมชัย” เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเม […]

Read More