เกษตร

คกก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียวงบปี 65 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(คปก.) ผ่านระบบประชุมทางไกล Application : Zoom ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์
และอนุมัติงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จาก คปก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท
ประกอบด้วย โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน
โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร
โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network
และโครงการเพื่อการดำเนินงานในการดูแลและพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีศักยภาพเพื่อเกษตรกรรมสูงสุด ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว
เป็นการใช้ตามแผนการใช้จ่ายโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วน และเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.
โดยตรงแต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ

เกษตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 10 แห่ง
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกเกษตรกร
อาทิ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ศาสนสถาน สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซแอลพีจีในครัวเรือน

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุมัติโครงการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระบบวนเกษตร
และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และเป็นไปตามอีกภารกิจหลักของ ส.ป.ก. ที่ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานและรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานและต่อยอด

เกษตร