เกษตร

การพัฒนาการผลิตอาหารจากดักแด้ไหมมันสำปะหลัง (Cassava Silk)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุม
ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงไหมมันสำปะหลัง(อีรี่) (Cassava Silk)
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตอาหารจากโปรตีนดักแด้ไหม ระหว่างกรมหม่อนไหมและบริษัทโคคูนิก จำกัด
โดยมีผู้บริหารกรมหม่อนไหม และนายดำรง ก้องเกียรติไกร ประธานกรรมการบริษัทก้องเกียรติ เท็กซ์ไล์ จำกัด
และกรรมการผู้จัดการ บริษัทโคคูนิก จำกัด บริษัทในเครือ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม

เกษตร

การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือกันในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไหมมันสำปะหลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตอาหารจากโปรตีนดักแด้ไหม
แนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงไหมมันสำปะหลังในทุกมิติทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ การผลิตไข่ไหม
การวางแผนส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงไหมมันสำปะหลังได้อย่างมั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอ กลางน้ำโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไหมมันสำปะหลังทั้งด้านอาหาร เวชสำอาง สิ่งทอและอื่น ๆ และปลายน้ำ พัฒนาโอกาสช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ให้เป็นตัวเลือกของผู้บริโภค เพื่อการส่งออกสินค้าไหมมันสำปะหลังในอนาคต

จากการหารือครั้งนี้ กรมหม่อนไหมจะขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงไหมมันสำปะหลังให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนในอาชีพ อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป