การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

ปลัดเกษตรฯ ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ผ่านระบบ Application Zoom
ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ได้แก่

เกษตร

1) ความก้าวหน้าในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนนโยบาย
“ตลาดนำการผลิต” ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร
ให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งมีแผนการดำเนินงานระยะ Quick win โดยจัดทำ Dashboard มันสำปะหลัง
แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้ามันสำปะหลัง
บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com / www.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชน โดย Dashboard สินค้าเกษตรจะเป็นการแสดงผล
ประกอบด้วย 5 หน้าจอการแสดงผล ได้แก่ สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรของไทย ราคาสินค้าเกษตร สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร
และสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของไทย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ Single Big Data เห็นชอบเลือกสินค้าทุเรียน เป็นสินค้านำร่อง ชนิดที่ 2 ต่อจากมันสำปะหลัง และจะตามด้วยข้าว
ยาง ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในลำดับต่อไป

2) การจัดทำแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรในรูปแบบการค้าแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งเป็นการซื้อขายปริมาณมากในแต่ละครั้ง
โดยจะพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการดำเนินการระยะนำร่อง ได้กำหนดกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ
คือ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 แห่ง กลุ่มสหกรณ์ 40 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 63 แห่ง และกำหนดประเภทสินค้า ได้แก่ ข้าว ไข่ไก่ เนื้อโคขุน ผลิตภัณฑ์จากโคนม ผัก
(เช่น ผักสลัด กะหล่ำปลี ผักกาดขาว แครอท เห็ด) ผลไม้ (เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน กล้วยหอมทอง ลำไย ลิ้นจี่) กาแฟ ยางพารา
(ผลิตภัณฑ์แปรรูป) ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ และแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง จิ้งหรีด)

3) การบริหารจัดการผลไม้ กรณี สินค้าทุเรียน ของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ซึ่งที่ประชุมได้รายงานแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564
(จันทบุรี ระยอง ตราด) โดยมีการปรับสมดุลของอุปสงค์กับอุปทานให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะมีการกระจายผลผลิตภายในประเทศ การแปรรูป และการส่งออก
(ข้อมูลการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศช่วงเดือน ม.ค.- 15 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 78,376.18 ตัน มูลค่า 9,135.9002 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำการป้องปรามทุเรียนอ่อน ให้มีมาตรการควบคุมการใช้ใบ GAP และป้องกันทุเรียนอ่อน รวมถึงมาตรการควบคุมการส่งออกทุเรียนปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผลผลิตทุเรียน นอกจากนี้ ยังมุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนส่งออกด้วย

เกษตร

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร”

สงขลาเตรียมงาน “สงขลามหานครการเกษตร” ชูกาแฟ […]

Read More
เกษตร

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน

อินทผลัมโคราชออกแล้ว คาดทั้งครบุรีจะได้รวม 280 ตัน แถมร […]

Read More
ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใส่หน่อไม้เด็ดสุด
เกษตร

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท

ผักอีลอกออกแล้ว อาหารประจำถิ่นอีสาน ขายกำละ 20 บาท แกงใ […]

Read More