เกษตร

กรมหม่อนไหมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหม่อนไหมที่ประสบอุทกภัย

กรมหม่อนไหมเผยเหตุอุทกภัยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหม่อนไหม 854 ราย พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเสียหายรวม 1,467 ไร่
เร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือ สำรองพันธุ์หม่อนสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบภัยให้เพียงพอ
พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรจัดการแปลงหม่อนที่น้ำท่วมขังและหลังน้ำลด

เกษตร

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันโกนเซิน และพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่
รวมทั้งได้รับอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนตกหนักและฝนตกสะสม เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมในหลายจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน
โดยจากการสำรวจความเสียหาย มีเกษตรกรหม่อนไหมที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 854 ราย มีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เสียหายรวม 1,467 ไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดชัยภูมิ เลย ตาก สระแก้ว นครราชสีมา
สระบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น ซึ่งพบว่า มีแปลงหม่อนและโรงเลี้ยงไหมเป็นจำนวนมาก ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและที่น้ำลดลงแล้ว
แต่ถึงแม้ในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วก็ตาม แปลงหม่อนยังคงได้รับความเสียหายตามมา คือใบหม่อนเหลืองร่วง ทิ้งใบ และบางส่วนยืนต้นตาย
ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนใบหม่อนซึ่งเป็นอาหารของหนอนไหม จึงไม่สามารถเลี้ยงไหมได้เต็มที่ นอกจากนี้
พื้นที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาบางแห่ง วัสดุอุปกรณ์ได้สูญหายและได้รับความเสียหายด้วย

เกษตร

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ทั้งในช่วงน้ำท่วมขังและช่วงหลังน้ำลด
โดยมอบหมายให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ ผลักดันน้ำ
และสูบน้ำออกจากพื้นที่แปลงหม่อนและโรงเลี้ยงไหมที่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งได้สำรองพันธุ์หม่อนเพื่อสนับสนุน
แก่เกษตรกรที่ประสบภัยทุกรายให้เพียงพอ พร้อมทั้งส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายไปกับหน่วยงานราชการ
ในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บางรายต้องรอสำรวจระดับความเสียหายของแปลงหม่อนที่ชัดเจน
อีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการดูแลแปลงหม่อนทั้งในระหว่างน้ำท่วมขังและหลังน้ำลด
เพื่อฟื้นฟูต้นหม่อนให้เจริญเติบโตและสามารถนำไปเลี้ยงไหมได้เหมือนเดิม