เกษตร

กรมหม่อนไหมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เสริมสร้างความรู้ สู่การป้องกันการทุจริตของกรมหม่อนไหม” ณ ห้องประชุมผ้าไหมมัดหมี่ ชั้น 5 กรมหม่อนไหม
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม

เกษตร

การสัมมนาฯครั้งนี้ กรมหม่อนไหมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบแนวนโยบาย
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงาน
และร่วมกันนำองค์กรสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับค่า ITA
ในปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อันเป็นพื้นฐานของการรักษาวินัยของข้าราชการ
เป็นการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ลดโอกาสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของกรมหม่อนไหมต่อไป

เกษตร

เกษตร