เกษตร

กรมหม่อนไหมพิจารณาคัดเลือกรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์และรางวัลดีเด่นด้านอุตสาหกรรมหม่อนไหม ปี 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
พิจารณาคัดเลือกรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์และรางวัลดีเด่นด้านอุตสาหกรรมหม่อนไหม ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564
โดยมีผู้บริหาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไหมมัดหมี่
ชั้น 5 กรมหม่อนไหม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เกษตร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์และรางวัลดีเด่น
ด้านอุตสาหกรรมหม่อนไหม ปี 2565 และรายละเอียดการเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์
และรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมหม่อนไหม ปี 2565 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม
เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารับการคัดเลือกรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์และรางวัลดีเด่น
ด้านอุตสาหกรรมหม่อนไหม (4 สาขา) ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก
ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 ณ เมือง Cluj Napoca ประเทศโรมาเนีย