เกษตร

กรมหม่อนไหมประชุมพิจารณาข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าของประเทศไทย

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพิจารณาข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมกรมหม่อนไหม ชั้น 1
โดยมีผู้บริหารกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม และสรุปหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรหม่อนไหม
ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกษตร

เกษตร

เกษตร